ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

    Materská škola, je miestom kde Vaše dieťa môže zmysluplne a hodnotne prežiť detstvo. Je miestom, kde môže získavať a rozširovať si skúsenosti o živote, kultúre a spoločnosti.

Materská škola, ul. Š. Majora 560, 925 22 Veľké Úľany

oznamuje rodičom, že zápis detí  do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2018/2019 sa uskutoční počas dňa otvorených dverí, spojený s prehliadkou MŠ a tvorivými dielňami pre deti

16.03.2018 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Srdečne Vás pozývame.

Tešíme sa na Vás.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

 

Zápis bude pokračovať 

v termíne od 30.04.2018 do 15.05. 2018 v materskej škole.

 

Zákonný zástupca dieťaťa  si môže osobne vyzdvihnúť v materskej škole tlačivo žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v pracovných dňoch od 7:30- 16:30 hod.

Žiadosť je potrebné potvrdiť detským lekárom (pediatrom).

Rodičia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k prihláške aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.

 

 -   žiadosť doručte osobne alebo poštou riaditeľke MŠ do 31.05.2018

 

Kritériá na prednostné prijatia dieťaťa do MŠ:

1.dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou

2. dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.08.2018 päť rokov a do určeného termínu    

    podalo žiadosť do MŠ

3. dieťa, ktoré má v tunajšej MŠ súrodenca

4. dieťa, ktoré je v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

5. dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

6. dieťa so sebaobslužnými návykmi (nie s plienkami)

 

 

                                                     Mgr. Edita Katonová- riaditeľ MŠ