Školský poriadok 2017/2018

                                                                                                      

Školský poriadok obsahuje:

I.                   Všeobecné ustanovenia

 

II.                Článok 1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

 

Článok 2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

Článok  3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Článok 4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Článok  5 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

III.             Záverečné ustanovenia

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy vo Veľkých Úľanoch, okr. Galanta v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,školský zákon“) a vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole , Pracovného poriadku pre výchovných a ostatných pracovníkov škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Veľké Úľany s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy.

 

Časť II.

Článok 1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/ zákonného zástupcu (ďalej len zákonný zástupca“). Deti sa prijímajú k začiatku školského roka od 15. marca do 15. apríla.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 13. písm. a) zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 306/ 2008 Z. Z. a vyhláška č. 308/ 2009 Z. z.).

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla od 15. do 15. marca. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prihliada sa aj na miesto bydliska zákonného zástupcu. Prednostne sú prijaté deti z Veľkých Úľan. Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie.

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  

Dôvody, pre ktoré môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky :

 

Ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa.

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a MŠ nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa.

Ak sa dieťa v MŠ správa agresívne a svojím správaním a prejavmi ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných detí v triede.

Pokiaľ dieťa svojim správaním sústavne narúša výchovno-vzdelávací program a zákonný zástupca dieťaťa po odporučení riaditeľkou MŠ nenavštívil zariadenie výchovného poradenstva a prevencie a nemá záujem problémové správanie dieťaťa v spolupráci s odborníkmi riešiť, môže byť z predškolského zariadenia vylúčené.

 

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Úľany zo dňa 15.06. 2016 Dodatku č.1/2016 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach pri materskej škole môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy /viď.dodatok/. Ak rodič pravidelne porušuje školský poriadok, ak si neprevezme opakovane tj. 3x dieťa do 16.30 hod , je možné po predchádzajúcom upozornení rodiča vylúčiť dieťa z MŠ.

 Podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. ak dieťa svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávanie vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie dieťaťa do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor.

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy, z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Riaditeľka materskej školy môže prerušiť prevádzku materskej školy z dôvodu nízkeho počtu detí (vysoká chorobnosť, vianočné prázdniny a pod. ), ktorý nesmie byť menší ako 20 detí prihlásených na stravu. Prerušenie musí byť písomne schválené zriaďovateľom materskej školy.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním  posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva).

 

 

Organizačný poriadok

-          Príchod do materskej školy je od 6.30 hod do 8.00 hod.

-          Rodičia, ktorí potrebujú priniesť dieťa  po tomto čase, urobia tak  po dohode s triednymi učiteľkami

-          Rodičia sú zodpovední za to, že odovzdajú svoje dieťa do MŠ zdravé !!!

-          V predškolskom zariadení je zákaz vstupu cudzím osobám do predškolského zariadenia. Výnimku tvoria rodičia detí .

-          Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že  jeho zdravotný stav nie je vhodný na pobyt v MŠ v zmysle zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-          V predškolskom zariadení je zákaz podávania liekov zamestnancom predškolského zariadenia.

-          Rodič je povinný do MŠ dieťa priviesť a odovzdať ho osobne pani učiteľke. Popoludní si ho opäť preberie od pani učiteľky.

-          Na prevzatie svojho dieťaťa z predškolského zariadenia môže rodič splnomocniť aj svoje maloleté dieťa, nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá zaňho zodpovedá ( § 9 a § 22 ods. 1 Obč. zákonníka).

-          Rodič pri nástupe do MŠ vyplní Osobný spis dieťaťa.

-          Starostlivosť o čisté a správne oblečenie majú rodičia, týždenne vymieňajú pyžamo detí.

-          Pokiaľ  si dieťa prinesie do predškolského zariadenia hračku, alebo iné cenné predmety, MŠ za stratu nezodpovedá.

-          Na prezúvanie do triedy navrhujeme  zakúpiť celé papučky, prípadne sandále fixujúce členok.

-          Všetky veci dieťaťa je potrebné označiť celým menom a ukladať na jemu určené miesto. Vymenené veci treba vrátiť majiteľovi.

Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

Dieťa má právo na :

· bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,                                                  · vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom                

   zákone,                                                                                                                                                                                   · individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,                                                            · úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etickej príslušnosti,                                                   · poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,                                                                  · výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,                                                                                        · organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,     zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,                                                                                                          ·   úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,                                                                                                                                                                                   ·    právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno- vzdelávacích výsledkov.

Dieťa je povinné:

.  neobmedzovať svojím konaním práva osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

.  dodržiavať školský poriadok materskej školu,

.  chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a  

   vzdelávanie,

.  pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,

.  konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších  

   osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

.  ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,

. rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne

  záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

· žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

.   oboznamovať sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

.   byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

. vyjadruje súhlas so zverejňovaním fotografií svojho dieťaťa na webovej stránke MŠ,

  v Obecných novinách a v televízii

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

.dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,                                                                                                                                                                                           . dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,                                                                                                                                        . informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,                                                                                                                                            . neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia: vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri dni po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca zariadenia potvrdenia od lekára, 

. ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom poruší ŠP MŠ, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

.  Rodič je odbremenený od akejkoľvek úhrady a prinášania hygienických, čistiacich a kancelárskych potrieb, nakoľko pravidelne uhrádza príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Úľany zo dňa 15.06 2016 o určení  príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s paragraf 28 ods.3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Veľké Úľany, mesačne na jedno dieťa 12,00 € a pre deti od 2-3 rokov 16 € formou dvojmesačnej splátky. Výška príspevku je určená v súlade s pargr.28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na par.2 písm. c/zákona č.601/2003 Z. z. o životnom minime, v platnom znení. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci. Triedna učiteľka je povinná viesť o úhradách príspevkov kontrolovateľnú evidenciu. Preto musí zákonný zástupca preukázať učiteľke doklad o zaplatení najneskôr do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

.  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

.  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

.  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

.  ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom /vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci/.

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.

  V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Úľany o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri materských školách v súlade s §140 ods.9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach.

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jeden deň určený príspevok jednotne.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky- §140 ods.10 školského zákona.

Príspevok sa uhrádza vopred do 25.dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne  /bankovým prevodom, poštovou poukážkou/.

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16,30 hod.

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Edita Katonová

Konzultačné hodiny:  denne 11.30 hod. - 12.30 hod.

Vedúca školskej jedálne: Irena Seböková (t. č. 7878287)

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom dva mesiace vopred.

Organizácia tried a vekové zloženie detí:

 1.  trieda 3- 4 ročné deti 
 2.  trieda 3- 4 ročné deti
 3.  trieda 4-5 ročné deti
 4.  trieda 5-6 ročné deti                                                                                                                                             

Prevádzka tried:

 6.30  - 16.30 hod.

Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v triede je spracované vo forme denného poriadku.

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni.

Preberanie detí

     Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdania učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Deti sa schádzajú od 6. 30 hod. v II. pavilóne, kde ich v 1. a 3. týždeň v mesiaci preberie p. uč. PaedDr. Lívia Lelkesová a 2. a 4. týždeň v mesiaci p. uč. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy do 8.00 hod. a prevezme ho zvyčajne po 15.00 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí. Popoludní od 15. 30 hod. sú deti sústredené v II. pavilóne, kde ich rodičom odovzdajú striedavo 1. a 3. týždeň Mgr. Erika Križanová a Mária Vargová a 2. a 4. týždeň p. uč. Mgr. Andrea Csanakyová. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí  vždy v príslušnom školskom rok

Organizácia v šatni

     Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.30 do 8.00 hod. a od 15.00 do 16.30 hod. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú detí k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou. Do skriniek neodkladáme jedlo prinesené z domu. V piatok rodič skontroluje obsah skrinky dieťaťa, vyprázdni ju.

Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určené prevádzková zamestnankyňa..

Odporúčame  priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie papuče, ktoré fixujú nohu dieťaťa, nie šľapky.

Zimnú obuv odkladáme do priestoru pod lavičkou. Letnú obuv do skrinky.

Organizácia v umyvárni

     Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár (5-6 ročné deti trieda lienok a stonožiek). Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka a prevádzková zamestnankyňa.

Organizácia pri jedle

     Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá riaditeľka školskej jedálne. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá  učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov deti prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti 3 ročné používajú aj pri jedle lyžičku, 4-5 ročné lyžičku a vidličku, postupne aj nôž. Deti 5-6 ročné používajú samostatne kompletný príbor.

    Ak dieťa musí  mať  z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u riaditeľky školskej jedálne žiadosť i výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť/ mliečne výrobky, potraviny obsahujúci škrob atď./.

Časový harmonogram podávania jedla:

·  desiata:                          8.35  - 8.55 hod.

.  obed:                             11.20 – 11.40. hod.

.  olovrant:                        14.25 – 14.45 hod.

     Neprítomnosť dieťaťa zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod. vopred, po nedeli alebo sviatku do 7.30 hod.  triednej učiteľke, prípadne riaditeľke školskej jedálne. V prípade, ak zákonný zástupca nemôže z rôznych dôvodov odhlásiť svoje dieťa osobne v materskej škole, môže odhlásiť dieťa zo stravy telefonicky na t. č.: 031 7878 287.          

         Ak rodič neodhlási svoje dieťa, uhrádza  plnú stravnú jednotku. Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od 11.30 hod.- do 12.00 hod.

Pobyt detí vonku

    Pobyt vonku obsahuje pobytové aktivity detí, v rámci školského dvora alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď/ nie mrholenie/. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia  v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.

V letnom období rodič zabezpečí dieťaťu ochranné prostriedky- šiltovka, opaľovací krém, okuliare proti možnému úpalu dieťaťa.

Odpočinok

 Medzi činnosti zabezpečujúce životosprávu zaraďujeme osobnú hygienu, stravovanie a odpočinok, ktorý je povinný.   Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí . So staršími deťmi, najmä- 6 ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad pozeraniu detských filmov, čítaním kníh atď. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch.

Organizácia aktivít

     Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí  a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Na výlete a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky.  Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

Triednej učiteľke rodič na začiatku školského roka odovzdá kópiu zdravotného preukazu dieťaťa.

Článok 4

Podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pre sociálno-  patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

     Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

 1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.
 2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.
 3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
 4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka I .pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 5. Podľa § 24 ods.6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

.  je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

.  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

.  nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ. 

     Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako tri dní.

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie- dieťa sa nepomočuje, nepoužíva plienky, primeraný intelektový a emocionálny vývin k veku dieťaťa.

V rámci platných zákonov Ministerstva zdravotníctva Ministerstva školstva SR sú stanovené podmienky, podľa ktorých nie je možné priviesť dieťa do MŠ:

 Ak je dieťa bledé, malátne, bolí ho bruško, má hnačku a zvracia
 Ak má dieťa veľmi dusivý kašeľ
 Ak malo deň predtým, keď bolo v MŠ teplotu 38º C a viac (iba s lekárskym potvrdením že je zdravé)
 Keď má dieťa vyrážky spôsobené vírusom (ovčie kiahne, rubeola, osýpky,herpes)
 Keď je napadnuté parazitmi (vši, mrle, hlísty).Príznaky: vŕtanie v nose, svrbenie pokožky, svrbenie v konečníku a pod.
 Keď má dieťa hnisavý výtok z očí, jačmeň na oku, nápadne zelený výtok z nosa
 Ak sa denne pomočuje
 Ak je dieťa bacilonosičom až do vyliečenia

   Nevyhnutné je dodržiavať tieto pokyny:

V MŠ sa nesmú podávať antibiotiká, ani sirup proti kašľu, žiadne lieky.
 Ak má dieťa epilepsiu, alebo iné záchvatové ochorenie, musí rodič upozorniť pedagogického zamestnanca o tejto skutočnosti
Ak sa dieťa pomočí raz za týždeň – je to príznačné pre predškolský vek. Ak sa pomočuje denne – je nutné dieťa liečiť
Dieťa musí mať v MŠ kópiu zdravotného preukazu poistenca s menom ošetrujúceho lekára
Po prevzatí dieťaťa z MŠ zodpovedá za dieťa rodič. Dieťa sa po prevzatí rodičom nesmie pohybovať v priestoroch MŠ /trieda, chodba, schodište a pod./ bez sprievodu rodiča, pretože sa vystavuje nebezpečenstvu

Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

V materskej škole sa nesmú podávať žiadne lieky.

V rámci boja proti legálnym i nelegálnym drogám, sa v interiéri i exteriéri materskej školy nesmú požívať alkoholické nápoje, omamné látky, rešpektuje sa Zákon NR SR 67/1977 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

 1. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.
 2. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a/ na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

b/ na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

c/ pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

d/ v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode,     

e/ na výletoch a exkurziách treba dozor pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 školského zákona.

 1. Elektrické spotrebiče, vypínače , zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi

Časť III.

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade so:

.  zákonom č. 245/2008 Z. z. o  výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

.  zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

.  zákon č, 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

.  vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 a č.308/2009 Z. z. o materskej škole,

.  všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Úľany  č.6/2008 a dodatku č.1 v ČL.2 z 27.júla 2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

.  pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Veľké Úľany.

Rozpis tried:

I.                   trieda:  veková kategória 3 ročné deti                                                                                                                         triedna učiteľka: Mária Vargová

                  učiteľka: Mgr. Andrea Kollárová – uvádzajúca učiteľka

     II. trieda:  veková kategória  3-4 ročné deti                            

           triedna učiteľka: Matilda Vargová

                 učiteľka:  Bc. Erika Kučerová  začínajúca učiteľka

          III.trieda:  veková kategória 4- 5-6 ročné deti                                                                                                         

                  triedna učiteľka:  Mgr. Erika Križanová

                  učiteľka:  PaedDr. Lívia Lelkesová

I.                   trieda: veková kategória  5-6 ročné deti                                                                                                        triedna učiteľka:  Mgr. Edita Katonová

            učiteľka:  Mgr. Henrieta Liptáková

 

 

 

Školský rok: 2016/2017

Rozpis denných činností:                                                                                                                 

ČAS

ČINNOSTI

6:30 – 8:20

 

8.20 – 8.35

Hry a činnosti podľa voľby detí, osobná hygiena

Zdravotné cvičenie

8:35 – 8.55

Desiata

9.00 – 10.00

Vzdelávacia aktivita,

1.00      – 11:15

11.20 – 11.40

Pobyt vonku, osobná hygiena

obed

11:40 – 14:25

osobná hygiena, odpočinok

14:25 – 14:45

osobná hygiena, olovrant

14:45 – 16:30

Hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita