Rada školy pri Materskej škole

Rada školy začala pracovať od ustanovujúceho zasadnutia 14.4.2004.
Vo voľbách bola za predsedu zvolená PaedDr. Lívia Lelkesová, ktorá bola poverená vypracovať Štatút Rady školy. Štatút sa nachádza v riaditeľni materskej školy.
RŠ zasadá podľa potreby, podľa požiadavky p. riaditeľky školy, členov alebo predsedu RŠ.
Na zasadnutiach sa prejednávajú zápisy detí do MŠ na jednotlivé školské roky, analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov, použitie 2% daní, aktuálne témy, výročné správy RŠ a pod.
13.12.2012 prebehlo výberové konanie na post riaditeľa školy. Prihlásená bola doterajšia riaditeľka Mgr. Edita Katonová. Nakoľko spĺňala požiadavky bola doporučená na znovuvymenovanie do funkcie riaditeľa materskej školy.
Počas funkčného obdobia došlo i v RŠ ku zmenám z dôvodu ukončenia dochádzky detí do MŠ, odchodu zo zamestnania zamest.,zmenou v radoch poslancov po voľbách do obecného zastupiteľstva.
Terajšie zloženie je nasledovné:
Mgr.Henrieta Liptáková - predsedníčka školskej rady, zástupca pedagogických pracovníkov
Zástupca nepedagogických pracovníkov: Rozália Bózsingová
Zástupcovia za rodičov:  Lucia Szárazová
Zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Zuzana Ďurkovičová, Zoltán Máris
Zástupca inej právn. a fyzic. osoby: Alžbeta Prágaiová, podpredsedníčka RŠ