Adaptácia dieťaťa na materskú školu

 

Rozvojové možnosti detí

 

Vstup dieťaťa do materskej školy je významným medzníkom vo vývine dieťaťa. Prináša zmeny nielen v jeho živote, ale celej rodiny. Adaptáciu dieťaťa v materskej škole ovplyvňuje okrem vývinových predpokladov dieťaťa aj výchovný štýl, sociálny status dieťaťa v rodine a množstvo iných faktorov.

Cieľom adaptačného programu je uľahčiť dieťaťu príchod do materskej školy, pomôcť rodičom pri nástupe dieťaťa do materskej školy.

Adaptačný proces je u detí rôzny a netrvá rovnako dlho.

V predškolskom období prebiehajú u detí podstatné zmeny v perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej oblasti. Vzhľadom na rozdielne vnútorné predpoklady a odlišné podmienky rodinného výchovného prostredia s rôznou kultúrnou a socioekonomickou úrovňou sa dieťa rozvíja vlastným individuálnym tempom. Preto sú aj medzi deťmi rovnakého veku prirodzené individuálne rozdiely v dosiahnutej rozvojovej úrovni. Keďže každé dieťa je jedinečnou a neopakovateľnou osobnosťou, učiteľka rešpektuje vývinové špecifiká, uplatňuje individuálny prístup, rešpektuje psychické predpoklady dieťaťa, zváži a hľadá možnosti ako dieťa v prípade potreby upokojí - pohladenie, úsmev, náruč... , zabezpečí pocit istoty, bezpečia a citovej stability.

V pedagogickej praxi a pri správnych výchovných postupoch učiteľkám pomáha správna orientácia v základných rozvojových možnostiach detí.

Deti 2-3 ročné sú málo samostatné a preto aj závislé na dospelých osobách.                 V adaptačnom období, ale tiež krátko po chorobe či víkende sú odkázané na pomoc a citovú podporu dospelého. Prevláda silná citová väzba na matku. Pozornosť dieťaťa je nestála, vnemy majú syntetický ráz, sú celostné a nepresné. Postupne s automatizáciou pohybových činností sa pozornosť dieťaťa prenáša na cieľ a výsledok činnosti. Imitácia činnosti dospelého, jeho napodobňovanie je najzákladnejší spôsob učenia sa detí v tomto veku, intenzívne sa osvojuje a rozvíja reč dieťaťa, zlepšuje sa celková zrozumiteľnosť reči. Je nie len prostriedkom sociálnej komunikácie ale aj dôležitým prostriedkom komunikácie citov.

Deti 3-4 ročné sú tiež ešte málo samostatné. Postupne sa táto situácia mení, pretože v tomto veku prudko prebieha proces osamostatňovania dieťaťa, najmä pri utváraní a rozvíjaní návykov a zručností sebaobsluhy, no i v iných činnostiach. Proces sebauvedomovania úzko súvisí s vývinovou zvláštnosťou – detský negativizmus resp. detský vzdor. Tieto prejavy správania postupne doznievajú, dieťa sa stáva osobnosťou, postupne nadobúda vlastnú identitu. City sa vyznačujú protichodnosťou, z toho dôvodu býva dieťa citovo nestále, náladové a rozrušia ho aj úplné maličkosti. Preto potrebuje prostredie plné istoty a bezpečia. Zlepšuje sa hrubá motorika a celková koordinácia pohybov, manipulácia s predmetmi, utvárajú sa základy jemnej motoriky. Výrazne sa utvárajú a zdokonaľujú kultúrno-hygienické a mravné návyky, sebaobslužné návyky a elementárne pracovné zručnosti. Na vykonanie týchto činností však dieťa potrebuje primeraný čas. Pozornosť je ešte stále nestála a krátkodobá, dieťa rýchlo mení predmet svojich záujmov. Hra dieťaťa trvá krátko a je pomerne jednoduchá. Udržiava si individuálny ráz aj napriek tomu, že sa súbežne hrá niekoľko detí vedľa seba. Skupinky utvárajú deti v závere tretieho roku a objavujú sa náznaky skupinovej hry.

Deti 4-5 ročné sú už samostatnejšie a pohotovejšie. Majú pomerne dobre osvojené hygienické, niektoré pracovné a mravné návyky ako aj základy kultúrneho správania. Rozkolísanosť citových stavov postupne ustupuje a začínajú sa objavovať náznaky vyšších citov, poznávacích, morálnych, estetických a sociálnych. Dieťa sa v tomto veku lepšie prispôsobuje prijatým pravidlám správania sa v skupine a ľahšie nadväzuje kontakty s inými deťmi. Zapája sa do skupinových činností a objavujú sa u neho náznaky kooperatívneho správania. Čas zotrvávania v individuálnej hre alebo činnosti sa predlžuje. Zdokonaľuje sa pohybová koordinácia, hrubá motorika, postupne sa zlepšuje aj jemná motorika a automatizujú sa pohybové návyky. Myslenie dieťaťa sa v tomto veku spája s konkrétnym cieľom, ku ktorému smeruje konanie. Rozvoj predstavivosti a fantázie, rýchle pokroky v reči a myslení umožňujú dieťaťu nastoľovať stále nové problémy, na ktoré samo nedokáže nájsť odpoveď, preto sa ich pokúša riešiť kladením množstva otázok dospelým. Reč postupne stráca situačný ráz a stáva sa nástrojom myslenia a prostriedkom sociálnej komunikácie. Senzomotorické a rozumové skúsenosti dieťaťa sú čoraz širšie. Poznanie okolitej skutočnosti je však stále povrchné, pretože dieťa ešte nechápe mnohé logické vzťahy, ktoré fakty a udalosti spájajú.

Tento proces sa kvalitatívne mení a postupne zdokonaľuje medzi 5. – 6. rokom  a jeho úroveň určuje stupeň zrelosti pred vstupom na primárne vzdelávanie.

 

Ako môžu pomôcť rodičia dieťaťu pred vstupom do materskej školy

Vstup do materskej školy nie je pre každé dieťa samozrejmou záležitosťou. Pre  dieťa začína úsek života s mnohými požiadavkami, v prostredí, ktoré sa veľmi líši od dôverne známeho domova.

Pobyt v materskej škole mu prináša rôzne zmeny - iný denný režim, prítomnosť iných detí, akceptovanie iných dospelých osôb, iná možnosť uspokojenia aktuálnej potreby či priania,  pozornosť učiteľky sa zameriava na všetky deti. Prispôsobenie sa novým pomerom predstavuje pre dieťa určitú záťaž.

          Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie, tešia sa do materskej školy a veľmi ľahko nadväzujú kontakty s dospelými a deťmi. Iné deti sa síce na začiatku tešia, ale po prvých skúsenostiach ju odmietajú navštevovať a potrebujú čas na adaptáciu. Sú aj také deti, ktoré si len s ťažkosťami zvykajú na nové prostredie a vstup do materskej školy je pre ne nadmernou záťažou.

Proces prispôsobovania sa na nové prostredie je individuálny, je závislý od individuálnych osobitostí každého dieťaťa. 

Nové skúsenosti dieťaťa v materskej škole ovplyvňujú jeho správanie doma i v materskej škole.

Rodičia môžu dieťaťu uľahčiť vstup  do materskej školy tým, že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu vyrovnať sa s požiadavkami postupne.

 

·         Trénujte odlúčenie

Už pred vstupom do MŠ by malo dieťa vydržať krátku dobu bez mamy. Príležitostné odlúčenie mu umožní získať istotu, že mu mama neutečie, ale že sa po určitej dobe vráti. Tieto skúsenosti sa však pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu. Pre matku môže byť tiež ťažké odlúčiť sa od dieťaťa a nechať ho v starostlivosti „cudzích“ osôb. Dlhé lúčenie matky s dieťaťom je pre obidvoch bolestné a nepomáha. Dlhé lúčenie dieťa zneisťuje, pretože zvláštne správanie sa matky podnecuje a potvrdzuje jeho strach.

 

·         Umožnite dieťaťu stretávanie sa s vrstovníkmi

Ešte pred vstupom do MŠ môžete dieťaťu sprostredkovať kontakt s rovesníkmi napr. na detskom ihrisku, v detskom centre ..., aby sa naučilo s nimi kontaktovať a vychádzať.

·         Zoznámte dieťa s materskou školou

Rozprávajte dieťaťu o materskej škole. Usilujte sa však byť reálny, čiže žiadne "fantázie" o tom, aké krásne hračky a skvelí kamaráti ho tam čakajú. Pri dnešnom zariadení detských izieb sa môže stať, že sa vášmu dieťaťu v materskej škole na prvý pohľad žiadna      z hračiek nezapáči, a to znamená sklamanie. V inom prípade sa môže stať, že s hračkou, ktorá sa vášmu dieťaťu páči, sa bude hrať iné - smelšie dieťa. K sklamaniu z prvých dojmov pristúpi aj presvedčenie, že mama alebo oco klamú, veď predsa povedali, že... Je vhodné vyjsť si na vychádzku k areálu MŠ. Nezáväzne, len tak cez plot obzerajte a hádajte spolu         s vašim dieťaťom, čo môže byť vnútri (reálne), obzrite si dvor, hojdačky, preliezačky ...

 

·         Berte ohľad na telesnú záťaž

Začiatok v materskej škole je pre dieťa telesne náročný. Rýchlo vyčerpá svoje sily, pretože deň v MŠ je preň únavný. Bezprostredne po návšteve materskej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok. Väčšie aktivity, napr. veľký nákup, prechádzku, návštevu ihriska a pod., by ste mali odložiť. U detí menej telesne zdatných musíme odhadnúť dĺžku pobytu v materskej škole, aby sme nezväčšovali ich zaťaženie.

 

Zhrnutie

 1. Vytvárať doma pohodu
 2. Upevňovať kvalitnú citovú väzbu a zároveň trénovať odlúčenie
 3. Umožniť stretávanie sa s rovesníkmi
 4. Zoznámiť dieťaťa s materskou školou
 5. Podporovať psychickú a telesnú  odolnosť a odolnosť voči stresu
 6. Prispôsobiť domáci denný režim -  režimu v materskej škole
 7. Podporovať osamostatňovanie dieťaťa, napr. v sebaobsluhe: obliekaní, jedle, hygienických návykoch...

----------------------------------------------

Čo dieťa v materskej škole potrebuje:

Pri príchode do materskej školy vaše dieťa určite potrebuje povzbudenie, kľud a pohodu.smiley

Porozprávajte sa s ním v šatni, cestou do triedy, avšak pri vstupe do triedy sa rozlúčte a zatvorte za sebou dvere.

Určite ich znova neotvárajte, ak začne dieťa plakať, dôverujte nám, dieťa utíšime, zaujmeme, povzbudíme.

V SKRINKE POTREBUJE VAŠE DIEŤA NÁHRADNÉ OBLEČENIE počas dňa sa môžu stať rôzne nehody v triede, v jedálni, na školskom dvore a vaše dieťa potrebujeme prezliecť.

O vhodnom náhradnom oblečení sa porozprávajte s pani učiteľkou na triede.

 

VAŠE DETI V MATERSKEJ ŠKOLE NEPOTREBUJÚ HRAČKY Z DOMU, KTORÉ ICH ZBYTOČNE ROZPTYĽUJÚ, ŽUVAČKY A TVRDÉ CUKRÍKY/kvôli bezpečnosti/.

---------------------------------------------------------------------

 

Spýtajte sa niekoho: "Čo robí učiteľka materskej školy?" A ten niekto bez váhania povie: "Učiteľka sa hrá s deťmi!" Milé, že?

Kto je vlastne učiteľka materskej školy??

...tá, ktorá naučí deti aj to, čo by ich mali naučiť ich rodičia,

...tá, ktorá musí vymýšľať a písať stále nové plány,

...tá, ktorá vyberá od rodičov stále peniaze na divadielko, do triedneho fondu, na fotky atď.,

...tá, ktorá stále dáva niečo podpisovať rodičom,

...tá, ktorá kontroluje, či majú všetky deti vyplatené šeky za škôlku,

...tá, ktorá predáva knihy rodičom,

...tá, ktorá cez prázdniny pripravuje triedu, premiestňuje skrinky, ukladá a triedi hračky, píše zoznamy,

...tá, ktorá na rebríku vešia po triede vlastnoručne vyrobenú výzdobu,

...tá, ktorá s deťmi chodí na súťaže, prehliadky, do knižnice a pod,

...tá, ktorá niekoľko krát do roka nacvičuje program s deťmi pre rodičov,

...tá, ktorá píše projekty, aby vylepšila finančnú situáciu MŠ,

...tá, ktorá robí pre deti bezplatne krúžky,

...tá, ktorá nakupuje pomôcky a hračky do MŠ,

...tá, ktorá píše charakteristiky na deti alebo posudky na súdy,

...tá, za ktorou sa chodia sťažovať rodičia detí,

...tá, ktorá chodí na školenia a kurzy, aby nazbierala kredity,

...tá, ktorá pripravuje školské a triedne podujatia,

...tá, ktorá má stopercentnú účasť na rodičovských združeniach a poradách,

...tá, ktorá vyrába učebné pomôcky, keď chýbajú v skladoch,

...tá, ktorá utiera deťom riťky,

...tá, ktorá utiera deťom soplíky,

...tá, ktorá prezlečie a osprchuje pokakané dieťa,

...tá, ktorá pritúli a utíši plačúce dieťa,

...tá, ktorá volá domov rodičom, aj z vlastného mobilu, keď ich dieťa je choré,

...tá, ktorá sa v kľude nenadesiatuje a nenaobeduje,

...tá, ktorá sa musí stále usmievať, spievať, tancovať, cvičiť aj keď jej srdce krváca,

...tá, do ktorej sa "navážajú" a poučujú rodičia, ktorí sú mladší ako jej deti,

...tá, ktorá má v náplni práce aj poradenstvo rodičom, čo väčšina rodičov pokladá za kritiku ich výchovných metód,

...tá, na ktorú môžu rodičia hocikedy napísať neopodstatnenú sťažnosť,

...tá, ktorá si na internete hocikedy môže prečítať, ako rodičia špinia jej meno a česť,

...tá, ktorá zodpovedá aj za to najmenšie škrabnutie dieťaťa v MŠ,

...tá, ktorá je denne "jednou nohou v base", lebo zodpovedá za životy detí,

...tá, ktorá necíti oporu a ochranu spoločnosti,

...tá, ktorá má veľa povinností a zodpovedností,  ale málo práv,

...tá, ktorej závidia, že má 6 hodinový pracovný čas, hoci je to iba klam,

...tá, ktorej závidia, že má veľa dovolenky,

...tá, ktorá prinesie domov mesačne menej ako 500, možno niečo málo nad 500 eur."

...tá, ktorá si ráno vypočuje od rodičov, aké je ich dieťa neposlušné a ako sa tešia, že je ich dieťa opäť v MŠ a ona ho s láskou prijme a stará sa oň 9 hodín denne, tak isto ako o ďalších 22 detí,

...tá, ktorá s láskou a nekonečnou trpezlivosťou deti vzdeláva a vychováva a potom počuje : "čo vás v tej škôlke učia!!!???",

...tá, ktorá supluje rodinu, keď je dieťa od 6.30 hod do 16.30 v MŠ,

...tá, ktorá si nazbierala kredity a nie sú jej vyplácané,

...tá, ktorá sa neustále musí vzdelávať,

...tá, ktorá dokrmuje dieťa, aby sa najedlo,

...tá, ktorá učí dieťa držať príbor a stolovať,

... tá, ktorá čaká po pracovnej dobe na matku dieťaťa, ktorá si robí nákupy,

...tá, ktorá hľadá sponzorov, aby mali deti v MŠ čo potrebujú,

...tá, ktorá prináša z domu, čo jej treba k práci s deťmi v MŠ,

... tá, ktorá prehovára oklamané dieťa rodičmi, ktorí si s ním nevedia rady,

...tá, ktorá je vyčerpaná, ubolená a musí sa tváriť, že je všetko v poriadku,

...tá, ktorá rieši problémy detí s rozličnými povahami a nie je jej to ľahostajné,

... tá, ktorá učí deti obliekať sa a zapínať gombíky, šnurovať šnúrky na topánkach,

... tá, ktorá učí dieťa základné hygienické návyky,

...tá, ktorá musí obhajovať svoje základné práva pred zriaďovateľom, ktorý ju aj tak ignoruje

a ona si nepomôže, lebo je jeho podriadená a nechce riskovať stratu zamestnania,... a

predsa si otvorí ústa a paradoxne robí sama sebe zle,... lebo taký je zákon,

...tá, pre ktorú neplatí prezumpcia neviny a je z nej "o nás bez nás" výborný terč pre média

/spomeň si na prešovského primátora/,

...tá, ktorá je slabo finančne ohodnotená,

...tá, ktorá je množstvu detí mnohonásobne lepšou "mamou" ako tá, ktorú majú doma...,

...tá, ktorá aj cez internet zháňa nové inšpirácie pre svoju prácu, píše donekonečna plány a

niekedy zanedbáva svoju rodinu, pretože deň má iba 24 hodín,

...tá , ktorá vo svojom voľnom čase reprezentuje MŠ : vystúpenia v obci, karneval mimo pracovnú dobu,  atd. a nemá nárok na náhradné voľno, lebo by sa mala obetovať a nie pýtať za to odmenu a NV,

...tá ktorá neraz ostáva z dieťaťom v škôlke aj po pracovnej dobe, pretože mamička a otecko sa nedohodli, kto pre dieťa príde, alebo boli na nákupoch, alebo bola zápcha, alebo mali doma
návštevu atď., atď.,...čo je ten lepší prípad, pretože dieťa treba odniesť až domov a
prekvapení rodičia začnú hromžiť na staršiu ratolesť, ktorá pozabudla, že má ísť pre súrodenca

...tá ktorá sa musí vzdelávať...ale za vlastné!!!,

...tá, ktorú milujú všetky deti,

...tá, ktorá čaká po svojej pracovnej dobe s dieťaťom, pre ktoré zabudnú prísť jeho rodičia,

...tá, ktorá cez to všetko čo je tu napísané, miluje svoju prácu :-))),

... tá, ktorá pracuje na 100% a po príchode domov nemá energiu niekoľko hodín pre vlastné deti,

...tá, ktorá si zvyšuje svoje vzdelanie a ak náhodou nemá trvalé miesto, ani si ho tak ľahko

nenájde, pretože podľa zriaďovateľov je to príliš drahé a zbytočné (česť kompetentným

výnimkám),

...tá, ktorá by nevymenila svoju prácu za nič na svete,

...tá, ktorá vypracováva po večeroch a víkendoch individuálne plány pre deti s odloženou

školskou dochádzkou, miesto toho, aby relaxovala a naberala síl do druhého pracovného

týždňa,

...tá, ktorá robí diagnostiku, vyplňuje formuláre, kopíruje pracovné listy, vytvára pracovné listy a pripravuje sa na celý týždeň a pri práci jej pomáha celá rodina,

...tá,  ktorá dennodenne nahrádza mamu 25 deťom a na svoje vlastné deti už jednoducho nemá
čas, síl ( nesťažujem len konštatujem),

...tá, čo má prácu stále v hlave- ide s ňou spať, sníva sa jej o nej, ráno s ňou vstáva a stále
rozmýšľa, čo by ešte svojim zverencom pripravila, vylepšila, potešila ich, ako ich lepšie naučila,

... ale aj tá, ktorú nezištne deti milujú a pamätajú si do konca svojho života,

...tá, ktorá zanedbáva vlastnú rodinu, aby sa venovala deťom a svojej práci v MŠ......

 

          Autorka: učiteľka zo Slovenska

---------------------------------------------------

ŠKôLKÁRSKE NÁTIERKY

Budapeštiansky krém
Potrebujeme: maslo, tvaroh, syr eidam , horcicu, cibul'u, sol' a chren
Postup: Do vymiešaného masla pridáme prelisovaný tvaroh, postrúhaný syr, nadrobno pokrájanú
cibul'u a postrúhaný chren. Dochutíme horčicou, sol'ou a vysl'aháme.
 
Nátierka droždďová s vajcom
Potrebujeme: maslo, droždie, cibul'u, soľ vajcia
Postup: Na časti masla speníme pokrájanú cibul'u, pridáme droždie, ktoré popražíme do ružova a
odstavíme. Vajcia uvarené na tvrdo postrúhame. Zvyšnú časť masla vymiešame, pridáme popražené
droždie, postrúhané vajcia, osolíme a vyšl'aháme. Natrieme na chlieb a zdobíme zeleninou.
 
Nátierka medová
Potrebujeme: maslo a med
Postup: Maslo vymiešame s medom
 
Nátierka mrkvová
Potrebujeme: maslo, mrkvu, sol', cibul'u, mlieko
Postup: Do vymiešaného masla pridáme prevarené mlieko, na jemno pokrájanú cibul'u, čerstvú
postrúhanú mrkvu, osolime a dobre vymiešame.
 
Nátierka liptovská
Potrebujeme: maslo, tvaroh, paprika mletá, sol', cibul'a, mlieko
Postup: Maslo vymiešame, pridáme prelisovaný tvaroh, na jemno pokrájanú cibul'u, červenú papriku,
mlieko a dobre vysl'aháme do peny.
 
Nátierka lečová (zimná)
Potrebujeme: maslo, lečo — sterilizované, sol'
Postup: Maslo vymiešame so sol'ou, pridáme odkvapkané lečo a vysl'aháme do peny.
 
Nátierka pečeňová
Potrebujeme: maslo, olej, sol', cibul'a, bravčová alebo kuracia pečeň
Postup: Na oleji speníme pokrájanú cibul'u, pridáme umytú a odblanenú pečeň a podusíme.
Vychladnutú pečeň zomelieme, pridáme maslo, dochutíme sol'ou a vysl'aháme.
 
                                             Prajeme dobrú chuť!

Memorandum dieťaťa

 • Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo pýtam. Iba vás skúšam.
 • Nebojte sa byť na mňa rázni. Mám to radšej. Umožňuje mi to vedieť, na čom som.
 • Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou. Budem odpovedať oveľa pohotovejšie, keď budem vedené.
 • Neprotirečte si. To ma mätie a núti vyhýbať sa.
 • Nedávajte sľuby, možno ich nebudete schopní dodržať a to by podkopávalo moju dôveru vo vás.
 • Nedajte sa nachytať na moje provokácie, keď hovorím a robím niečo len preto, aby som vás nahneval. Inak sa budem snažiť o viac „víťazstiev“.
 • Nebuďte veľmi rozčarovaní, keď hovorím „Nenávidím vás“. Nemusí to tak byť, ale chcem, aby ste cítili ľútosť nad tým, čo ste mi urobili.
 • Nesnažte sa, aby som  sa cítil menší než som. Budem na to reagovať tým, že sa budem správať ako „veľké zviera".
 • Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom sa cítim ako dieťa a môžem vás aj naďalej zapriahať do svojich služieb.
 • Nepripustite, aby sa venovalo priveľa pozornosti mojim „zlým zvykom“. To ma iba povzbudí v nich pokračovať.
 • Nenapomínajte ma pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.
 • Nesnažte sa diskutovať o mojom správaní ešte počas konfliktu. Vtedy vás neveľmi počúvam a spolupráca bude oveľa horšia. Je v poriadku hovoriť o tom, ale nechajte to na neskôr.
 • Nesnažte sa mi kázať. Boli by ste prekvapení, ako dobre viem, čo je dobré a čo chybné.
 • Nesnažte sa, aby som cítil, že moje chyby sú hriechy. Musím sa učiť robiť chyby bez nejakého pocitu, že nie som dobrý.
 • Nezapárajte. Ak to budete robiť, budem sa chrániť tým, že sa budem tváriť ako hluchý.
 • Nechcite, aby som vysvetľoval svoje správanie. Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil.
 • Nevynášajte priveľa moju počestnosť. Často sa zo strachu uchyľujem ku lži.
 • Nezabúdajte, že rád experimentujem. Z toho sa učím, takže, prosím vás, znášajte to.
 • Neochraňujte ma pred dôsledkami. Potrebujem ich poznať zo skúseností.
 • Nevenujte priveľa pozornosti mojím drobným ochoreniam. Môžem si zvyknúť tešiť sa z chorôb, ak sa mi pritom venuje veľa pozornosti.
 • Neodstrkujte ma, keď kladiem poctivé otázky. Ak to urobíte, zistíte, že som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie niekde inde.
 • Neodpovedajte na „bláznivé“ alebo bezvýznamné otázky. Ak tak budete robiť, zistíte, že len chcem, aby ste sa mnou zaoberali.
 • Ani nenaznačujte, že ste perfektní alebo neomylní. Boli by to na mňa priveľké požiadavky.
 • Nebojte sa, že so mnou trávite iba málo času. Ráta sa, ako ho spolu trávime.
 • Nechcem, aby moje obavy vzbudili vašu starosť. Potom sa budem obávať ešte viac. Ukážte mi prejav odvahy.
 • Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia, ale niekedy sa zabúdam na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabúda.
 • Zaobchádzajte so mnou ako so svojimi. Potom aj ja budem vaším priateľom. Zapamätajte si, že sa viac naučím od vzore ako z kritiky.

A okrem toho : MILUJEM VÁS, MILUJTE AJ VY MŇA...

 

 

 

Desatoro pre rodičov-od svojich detí

   1. Mamka a ocko, voďte ma do škôlky pravidelne.

   2. Nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil svojich

       kamarátov.

   3. Ak budem chorý alebo inak neprítomný, včas ma odhláste-

       č.t.7878130.

   4. Nedávajte mi do škôlky sladkosti.

   5. Načas uhrádzajte poplatky za stravu a rodičovský príspevok.

   6. Priveďte ma do škôlky do 8.00hod. a načas ma aj vyzdvihnite    

      do 16.30hod.

  7. Zaujímajte sa o dianie v materskej škole, zúčastňujte sa 

     rodičovských združení, pomáhajte škôlke i drobnosťami.

  8. Pyžamko mi vymieňajte každý týždeň.

  9. Ak mi dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa ak ju pokazím.

10. Ak sa v škôke ušpiním,nezabudnite, že aj vy ste boli malými deťmi.

 

Podmienky pre pohodu a zdravie v materskej škole

 Deti sa učia tomu, v čom žijú.

 

Ak žije dieťa v prostredí hádok, naučí sa odsudzovať.

Ak žije dieťa v prostredí nepriateľstva, naučí sa útočiť.

Ak žije dieťa v prostredí posmechu, naučí sa byť plaché.

Ak žije dieťa v prostredí zahanbovania, naučí sa cítiť sa previnilo.

Ak žije dieťa v prostredí tolerancie, naučí sa byť trpezlivé.

Ak žije dieťa v prostredí povzbudzovania, naučí sa dôverovať si.

Ak žije dieťa v prostredí chvály, naučí sa oceňovať.

Ak žije dieťa v prostredí slušnosti, naučí sa byť čestné.

Ak žije dieťa v prostredí bezpečia, naučí sa veriť.

Ak žije dieťa v prostredí spokojnosti, naučí sa mať sa rád.

Ak žije dieťa v prostredí priateľstva, naučí sa byť rado na svete.

 

 

 

Zopár rád, ako si obľúbiť svoje dieťa

 

Naše deti sú pre nás všetkým, ale napriek tomu im zabúdame dať najavo,                                                                                                 ako veľmi ich máme radi:

 

- Nájdite si čas počúvať svoje dieťa. Berte ohľad na jeho názor a rešpektujte ho.

- Zamerajte sa na dobré vlastnosti dieťaťa a počúvajte ho.

- Čítajte si spoločne. Aj vaše dieťa si rado vypočuje zaujímavý príbeh.

- Pochváľte svoje dieťa za všetko dobré, čo dnes urobilo.

  Oceňte láskavým slovom vynaložené úsilie alebo zlepšenie.

- Povedzte každý deň svojmu dieťaťu ,,Ľúbim ťa".

- Skúste dnes aspoň 5x objať každé zo svojich detí.

- Nekričte dnes na deti: ospravedlňte sa im, ak ste zvýšili hlas.

- ,,Ľúbim svoje deti také, aké sú."

 

 

 
Dieťa a materská škola
 
Všetko, čo naozaj potrebujem poznať,
som sa naučil v materskej škole:

 

O všetko sa rozdeliť.

Hraj fér.

Nikoho nebi.

Vracaj veci tam, kde si ich našiel.

Poupratuj po sebe.

Neber si nič, čo ti nepatrí.

Ak niekomu ublížiš, povedz mu prepáč.

Pred jedlom si umy ruky.

Splachuj.

Teplé koláčiky a studené mlieko ti urobia dobre.

Ži vyrovnane- trochu maľuj a kresli a spievaj a tancuj

a hraj sa i pracuj.

Každý deň poobede si zdriemni.

Keď vyrazíš do sveta, dávaj pozor na autá,

chyť sa niekoho za ruku a drž sa s ostatnými pohromade.

 

 

 Viete, čo deti potrebujú zo všetkého najviac?


Najmenším deťom nestačí, ak ich nakŕmite, prebalíte, umyjete, či oblečiete.
Deti potrebujú k životu lásku!
Ak ju nemajú, tak strádajú, môžu ľahko ochorieť, ba dokonca aj zomrieť.
Ak ju nemajú, cítia sa nešťastné, opustené, bezmocné...
A čo je to láska?
To nie je slovo alebo pocit - to je čin!
L Á S K A - to je keď máme jeden na druhého čas!
Nestačí, ak kúpite deťom hračky od výmyslu sveta, či značkové oblečenie, pokiaľ nemáte čas sa s nimi porozprávať, či pritúliť si ich. Oni potrebujú predovšetkým vás! Vašu prítomnosť, vašu lásku.

 

 

Malé deti potrebujú najmä:
1. časté dotyky a telesný kontakt (túľte si ich, maznajte sa s nimi, trošku sa s nimi pojašte v dobrom zmysle slova)
2. hrajte sa s nimi rôzne pohybové hry (naháňajte sa, hrajte sa s loptou, futbal, hrajte sa na skrývačku, zatancujte si...)
3. smejte sa spolu (úsmev a smiech robí život krajším). My sa vždy poriadne nasmejeme napríklad večer, keď si čítame rozprávky.
4. rozprávajte sa spolu. Rozprávanie ale neznamená, že deti neustále za niečo kritizujete a poúčate. To naozaj nemajú radi. Deti potrebujú počuť najmä slová uznania a pochvalu. Čo najčastejšie deti chváľte. Pochvala je dôležitá potrava pre detskú dušu. Aby sa deti cítili šťastné, a aby napredovali, potrebujú každodennú dávku pochvaly. To im dáva silu prekonávať prekážky a ísť vytrvalo ďalej. A samozrejme deti chcú, aby ste ich vypočuli. Jednoducho si k nim sadnite a počúvajte (bez múdrych rád, výčitiek a súdov...). Len počúvajte.
Aby bolo dieťa šťastné, potrebuje každodennú porciu rozhovoru s prídavkom lásky a chvály v nežnom pritúlení.