OZNAM PRE RODIČOV

Žiadame doluuvedených rodičov detí, ktorí nezaslali svoje emailové adresy na stránku MŠ a nemajú zapísané deti do školskej jedálne, aby si zajtra dňa 28.08.2019 (streda) od 8.00-12.00 hod. prišli vyzdvihnúť prihlasovacie údaje, na ktoré je potrebné prihlásiť sa a následne zapísať dieťa v školskej jedálni u pani Z. Metzner. V opačnom prípade sa dieťa nebude od pondelka stravovať v MŠ.

Mená detí:

Didák Alex, Ďurkovič Matúš, Ryška Matúš, Šebok Alan, Ščípová Diana, Tornyai Matias, Tornyaiová Natália, Urbančoková Viktória, Bugyiová Vanda, Gorfol M. Emeric, Kováčová Laura, Kozáková Emili, Križan Dominik, Michalides Lukáš, Némethová Nela, Ovári Adrián, Zdichavský Dávid, Doményiová Ema, Dulický Sebastián, Fecske Petra, Hammerschmiedt Olívia, Jacko Lukáč Martin, Kissová Lara, Kohút Adam, Korič Martin, Lakatošová Diana, Lazarovová Laura Karin, Ondrla Sebastian, Sekereš Timon, Ščípa Adam, Lukovicsová Penelope, Lukovičová Andrea, Nyáriová Bianka, Sanislo Tomáš, Tornyai Dominik, Vaneková Elizabeth, Budkovský Lukas, Fecskeová Nela, Kovačicová Mia

Ďakujeme za pochopenie.

-------------------------------------------

 

Oznam pre rodičov

Prosíme rodičov, aby zaslali svoje emailové adresy na editakatonova@zoznam.sk za účlom Asc agendy do 20.08.2019.

Ďakujeme za spoluprácu.

-----------------------------------------------------------------------------

Súvisiaci obrázok

Našim deťom prajeme pekné prázdniny plné dobrodružstva a neopakovateľných zážitkov, našim pani učiteľkám, upratovačkám a pánovi údržbárovi želáme dovolenku plnú oddychu. Dovidenia v septembri. 

--------------------------------------

Dodatok č.1/2016 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Materská škola vo Veľkých Úľanoch na ul. Štefana Majora č.560 Dodatkom č.1/2016. sa mení ČL.2

Výška príspevku a podmienky plnenia príspevku bod 1. Nasledovne : Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole je 12 € za jedno dieťa mesačne. Pre deti od 2-3 rokov 16 € mesačne.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zariadenia. Vydaním dodatku č.1/2016 sa ruší dodatok č.1. k VZN č. 6/2008 schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.52-OZ/2012 bod č.8 písm. e).dňa 27.06.2012 s účinnosťou od 1.09.2012. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 6/2008 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 15.6.2016 uznesením č.52-OZ/2016 bod č.10/ písm. a) a nadobúda účinnost 1.9.2016. Ostatné články a body VZN zostávajú nezmenené 

vo Veľkých Úľanoch dňa 16.6.2016

--------------------------------

Oznamujeme rodičom, ktorí platia školné internet bakingom, že číslo účtu v tvare IBAN je SK28 0200 0000 0016 8460 1353.

Do kolónky Správa pre príjemcu, uveďte, prosím meno dieťaťa a mesiace.

                                          Ďakujeme