Súvisiaci obrázok

Našim deťom prajeme pekné prázdniny plné dobrodružstva a neopakovateľných zážitkov, našim pani učiteľkám, upratovačkám a pánovi údržbárovi želáme dovolenku plnú oddychu. Dovidenia v septembri. 

--------------------------------------

Dodatok č.1/2016 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Materská škola vo Veľkých Úľanoch na ul. Štefana Majora č.560 Dodatkom č.1/2016. sa mení ČL.2

Výška príspevku a podmienky plnenia príspevku bod 1. Nasledovne : Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole je 12 € za jedno dieťa mesačne. Pre deti od 2-3 rokov 16 € mesačne.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zariadenia. Vydaním dodatku č.1/2016 sa ruší dodatok č.1. k VZN č. 6/2008 schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.52-OZ/2012 bod č.8 písm. e).dňa 27.06.2012 s účinnosťou od 1.09.2012. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 6/2008 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 15.6.2016 uznesením č.52-OZ/2016 bod č.10/ písm. a) a nadobúda účinnost 1.9.2016. Ostatné články a body VZN zostávajú nezmenené 

vo Veľkých Úľanoch dňa 16.6.2016

--------------------------------

Oznamujeme rodičom, ktorí platia školné internet bakingom, že číslo účtu v tvare IBAN je SK28 0200 0000 0016 8460 1353.

Do kolónky Správa pre príjemcu, uveďte, prosím meno dieťaťa a mesiace.

                                          Ďakujeme