Informácie o nás

 

         

Naša materská škola je škola s právnou subjektivitou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov v štyroch triedach. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30 hod. Edukačný proces zabezpečuje 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a starajú sa o nás 3 prevádzkoví zamestnanci. Snažíme sa deťom vytvoriť podnetné prostredie, v ktorom sa veľa naučia a budú sa v ňom cítiť čo najlepšie. Prostredníctvom vašich a našich podnetov chceme skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, reagovať na vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť našu materskú školu širšiemu okruhu ľudí.

Materská škola sa nachádza v centre obce Veľké Úľany. Budova školy bola vybudovaná ako prízemná účelová stavbaa dokončená v decembri 1975 a daná do užívania k 1. septembru 1976. Jej súčasťou je vlastná kuchyňa, jedáleň a plynová kotolňa. V súčasnej dobe je materská škola 4-triedna s  počtom 90 priemerne zapísaných detí.

Prostredie materskej školy spĺňa estetické, hygienické a bezpečnostné požiadavky. V poslednom období sme zrealizovali výmenu všetkých okien, vchodových aj interiérový dverí, kobercov, v budove sme vymenili podlahové krytiny, vymaľovali jedáleň,  zakúpili do tried nové stoličky, vynovili kúpeľne a kúpili detské ležadlá. Deťom tak ponúkame kvalitnejšie prostredie s estetickou výzdobou interiéru materskej školy, ktorou učiteľky prezentujú svoju tvorivosť, invenciu a estetické cítenie.

Areál školského dvora charakterizuje dostatok zelene, ktorú tvoria prevažne vysoké stromy a kríky. Udržiavaný pozemok je vybavený  oplotením areálu MŠ, preliezkami, lavičkami, detským záhradným zariadením a pieskoviskami so šmykľavkami. Vybavenie a jeho poloha umožňuje deťom rôznorodý pohyb pri hrách. Školský dvor prezentuje aj dopravné ihrisko, ktoré deti využívajú počas školského roka. 

Pre našu materskú školu je charakteristická snaha o pozitívne zmeny v spôsobe života školy a jej okolia. Ich cieľom je vytvorenie prostredia adekvátneho pre zdravý všestranný rozvoj nám zverených detí. Vytvorili sme pre ne podmienky pre voľnú hru členením priestoru tried na centrá aktivít. Vo výchovno-vzdelávacej práci vytvára pedagogický personál vhodnú klímu s využívaním pozitívnej motivácie a citlivého partnerského prístupu.

Ponuka našej materskej školy je široká. Vyvíjame množstvo aktivít pre deti aj rodičov.

 

 


Prevádzka materskej školy:

6. 30 hod.- 16. 30 hod.