Krúžok mažoretiek

Školský rok- 2019/20

Vedenie mažoretiek:

Krúžok mažoretiek pôsobí v materskej škole pod vedením učiteľky Mgr. Eriky Križanovej.

Cieľom činnosti krúžku je obohatenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí našej materskej školy, ale aj mimo školy, napríklad vystúpenia a akcie pre obec.

Tento záujmový krúžok sa podieľa na ďalšom výchovno-vzdelávacom procese , ponúka školské aktivity a zaisťuje ďalšiu výchovu detí. Systematickou tréningovou prácou s deťmi prispieva vedúca krúžku k rozvoju pohybových schopností a estetického cítenia, podporuje zdravý a aktívny životný štýl.

Príprava mažoretiek:

-prebieha 1x týždenne 

-vekové zloženie detí: 4-7 rokov

 

Vedúca krúžku naučí deti najskôr zvládnuť techniku pochodovania podľa hudby, prácu s pompomami v ruke a nakoniec sa deti naučia celú choreografiu. Výsledný efekt je veľmi pôsobivý a svojim vystúpením dokážu deti spestriť rôzne podujatia v obci.