Krúžok- anglický jazyk

Vyučovací školský rok: 2019/2020

Vyučujúci: Mgr. Henrieta Liptáková

Anglický jazyk sa v materskej škole vyučuje formou krúžkovej činnosti. Organizuje sa v popoludňajších hodinách u detí predškolského veku (5-6 rokov) na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

Vyučuje ho Mgr. Henrieta Liptáková, ktorá má na túto činnosť odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Vyučovanie anglického jazyka prebieha v triede 5- 6 ročných detí 1x do týždňa, vždy v stredu od 15. 30-16. 00 hod.
Vyučovanie anglického jazyka v materskej škole absolvujú deti, ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Vo vyučovaní anglického jazyka pokračujú v základnej škole.

Osvojovanie si cudzieho jazyka už od predškolského veku má nasledujúce pozitívne stránky:

  • Osvojenie si prirodzenej výslovnosti a intonácie
  • Podpora intelektového a mentálneho rozvoja
  • Pružné myslenie
  • Prirodzené vyjadrovanie sa v cudzom jazyku bez zábran
  • Lepšie všeobecné verbálne a komunikačné schopnosti
  • Lepšia schopnosť zovšeobecňovania, napr. v chápaní obsahu kontextu bez znalosti všetkých cudzích slovíčok
  • Lepšia prispôsobivosť v rôznych komunitách a sociokultúrach v budúcnosti

Charakteristika:

Pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívame vlastný metodický materiál, ktorý je spracovaný podľa učebnice Angličtina pre najmenších. Táto učebnica je určená pre deti predškolského veku a žiakov 1. ročníka základných škôl.

Obsah a rozsah učiva:

 Vychádzali sme z rozsahu poznatkov o sebe a okolitom svete, ktorý majú deti daného veku už osvojené. To znamená, že dieťa sa učí o farbách, hračkách, častiach tela, pomenovať členov rodiny, ich oblečenie, o zvieratkách, častiach domu a jeho zariadení, o jedle, ovocí, zelenine, opisuje základné aktivity, atď. Použitá gramatika je veľmi jednoduchá – prítomný a prítomný priebehový čas. Minulý a budúci čas sa používa iba vo frazeológii. Základom je britská angličtina. Dieťa si osvojuje aktívnu slovnú zásobu v celých vetách, pretože cieľom je vytvorenie správneho základu ku komunikačným zručnostiam v jazyku a nie iba zásoba slovíčok.

            Záujmový krúžok – Oboznamovanie sa s anglickým jazykom je zameraný na oboznamovanie sa so základmi cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V každej téme sa deti naučia jednoduchú pieseň, báseň so slovnou zásobou danej tematiky, opakujú slovnú zásobu použitím rôznych didaktických metód a foriem.

Cieľ záujmového krúžku:

Cieľom je vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov a využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na základnej škole.

Učebné zdroje:

Učiteľka pri sprístupnení obsahu pojmov v cudzom jazyku ako aj pri opakovaní učiva používa názorné pomôcky, obrázkový materiál, pexesá, makety, maňušky, audio nahrávky a pracovné listy.

Použitá literatúra:

Pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívame vlastný metodický materiál, ktorý je spracovaný podľa učebnice Angličtina pre najmenších. Táto učebnica je určená pre deti predškolského veku a žiakov 1. ročníka základných škôl a pracovné listy podľa Metodickej príručky pre deti predškolského veku.

Metódy práce:

Cieľom je používať, čo najrozmanitejšie edukačné metódy. Konkrétne sú to tieto metódy: názorné ukážky, CD nahrávky, maňušky, pohybové hry, demonštrovanie, hranie rolí, vysvetľovanie, rozprávanie, dialógy, ...

Formy práce:

Skupinová práca, individuálna práca, otvorená hodina.

Postupy:

So zreteľom na predškolský vek učiteľka postupuje od jednoduchého k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu.

 

 

 

CUDZÍ JAZYK V MATERSKEJ ŠKOLE

Poznanie aspoň jedného cudzieho jazyka sa stáva základom všeobecnej vzdelanosti. Ale kedy začať predškolské deti zoznamovať s cudzím jazykom?

Zamyslime sa nad otázkou, kedy s cudzím jazykom začať. Pri riešení otázky vylučujeme tie deti vychovávané v dvojjazyčnom (bilingválnom) prostredí, ktoré neovládajú štátny jazykDieťa by malo v dvojjazyčnej (bilingválnej) rodine ovládať štátny jazyk. Pokiaľ sú deti správne naštartované k zoznamovaniu sa s cudzím jazykom, nie je dôvod, prečo s ním nezačať už v materskej škole. Vhodným vekom dieťaťa je od 5 rokov (rok pred vstupom do ZŠ).

Pri zoznamovaní detí s cudzím jazykom hrá významnú rolu stupeň jazykového vývinu dieťaťa. Vo veku 5 rokov je materinský jazyk pre dieťa základným dorozumievacím prostriedkom, pre uspokojovanie jeho potrieb a vyjadrenie jeho prianí.  Dieťa má už dostatočnú slovnú zásobu v slovenskom jazyku, dokáže takmer správne vyslovovať a vyjadrovať sa. Pokiaľ neovláda materinský jazyk z dôvodu malej slovnej zásoby alebo logopedických vád, rodičom sa doporučuje, aby s jazykom počkali na neskorší vek dieťaťa (ZŠ).                                                                                                                                                        Podľa názorov niektorých odborníkov je vek 5 rokov považovaný za mimoriadne vhodnú etapu pre zoznamovanie sa s cudzím jazykom. Dôvodom je tiež typická spontánnosť prejavu detí, väčšinou bez zábran a kontroly. Z hľadiska rozvoja jazykových schopností dieťaťa je táto etapa neopakovateľná.

Pri učení sa jazyka malé deti nespracúvajú len zvuky, ale aj neverbálne prejavy hovoriaceho, jeho zámer. Pritom používajú kombinovane sféry oboch mozgových hemisfér: pravej (riadiacej intuíciu, umelecké sklony, atď.) aj ľavej (logickej, kognitívnej) a to v dokonalej harmónii. Výsledkom takéhoto komplexného učenia sa detí je, že už vo veku piatich rokov ovládajú významnú časť slovnej zásoby, gramatických pravidiel a znalostí o fungovaní jazyka (Trevarthen, 2004).

Ak má byť oboznamovanie sa s cudzím jazykom v materských školách efektívne a zmysluplné, domnievame sa, že by malo reflektovať primárnu cudzojazyčnú edukáciu, koncepčne aj metodicky, malo by byť zabezpečované plne kvalifikovanými učiteľmi, vyškolenými pre výučbu cudzieho jazyka špecificky pre danú vekovú kategóriu detí, aby táto príprava bola efektívna a odborná a aby sa eliminovala prípadná raná negatívna skúsenosť s cudzím jazykom.

Literatúra:

Mertin, V.,Gillernová, I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy.Portál, 2003

Kellyová,M.:Angličtina po hláskach.Praha,Angličtina expres,2002