Denný poriadok

 Príchod detí do materskej školy je do 8.00 hod. 

Rozpis denných činností:                                                                            

ČAS

ČINNOSTI

6:30 – 9:00

Príchod detí do triedy je   do 8.00 hod.

-otvorenie MŠ, schádzanie detí, privítanie

-hry a hrové činnosti detí

-plánovanie a navrhovanie individuálnych, skupinových alebo frontálnych hier, činností a aktivít

-spoločné diskutovanie a hodnotenie hier

 edukačná aktivita

- zdravotné cvičenia, osobná hygiena

9:00 – 9:25

-činnosti zabezpečujúce životosprávu -desiata

9:30 – 10:20

10:20- 11:45

-edukačné a vzdelávacie aktivity: zamerané na rozvoj perceptuálno- motorickej, kognitívnej, sociálno- emocionálnej oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa

-pobyt vonku: vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore a edukačné aktivity so zameraním pohybovým, ekologický, environmentálnym, dopravným,...

11:45 – 12:10

-činnosti zabezpečujúce životosprávu: osobná hygiena, obed

12:10 – 14:50

-osobná hygiena, odpočinok

14:50 – 15:00

-pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena, olovrant

15:00 – 16:30

-hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, hodnotenie dňa, odchod detí domov: koniec prevádzky MŠ

 

DENNÝ PORIADOK – je rozvrh účelne usporiadaných činnosti primeraných veku, stupňa a druhu školy. Je to súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v materskej škole. Má rešpektovať vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Vymedzuje striedanie činnosti, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činnosti, ktoré zabezpečujú plynulý holistický /globálny/ rozvoj dieťaťa. Miera zaťaženia určitou činnosťou musí byť primeraná detskému organizmu, požiadavky navodené takou formou, aby vzbudzovali záujem dieťaťa o činnosť, aby úlohy boli náročné, ale pritom zrozumiteľné a zvládnuteľné.

Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa:
• Hry a hrové činnosti dieťaťa
• Pohybové a relaxačné cvičenia
• Pobyt vonku
• Odpočinok
• Činnosti zabezpečujúce životosprávu
• Edukačnú aktivitu

 

 


o Hry a hrové činnosti dieťaťa:
Sú spontánne, alebo učiteľkou navodzované hry, a hrové aktivity detí. Ich súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná aktivita. Hry a hrové činnosti sa môžu v priebehu dňa opakovať niekoľko krát /2,3,/ Ak majú hrové činnosti dieťa rozvíjať, musia byť obsažné a rozmanité..V organizačnej forme sú zastúpené symbolické /námetové/, konštruktívne, zážitkové - dramatizujúce. Osobité sú hry s pravidlami, ktoré sa zaraďujeme frekventovanejšie do edukačnej aktivity, alebo do pobytu vonku.

   

 

o Pohybové a relaxačné cvičenia:
Keďže k zdravému vývinu dieťaťa nestačí len spontánny pohyb, zaraďujeme sem aj zdravotné cviky, ktoré zabezpečia dôsledný rozvoj pohybového aparátu a vyvážené posilňovanie všetkých svalových skupín. S deťmi staršími, ako 5rokov používame telovýchovnú terminológiu. Pravidelné telovýchovné aktivity majú u dieťaťa preventívny účinok. Realizujeme ich každý deň. Priaznivo podnecujú nielen telesný, ale aj duševný rozvoj.

 

 

o Pobyt vonku:
Obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Zaraďujeme tu aj edukačnú aktivitu. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí pobyt vonku uskutočniť, je silný dážď, /nie mrholenie/,silný nárazový vietor, prudké mrazivé počasie.

 

 

o Činnosti zabezpečujúce životosprávu:
Realizujeme ich vždy v pevne stanovenom čase. Dodržiavame trojhodinový interval medzi jedlami. Pozornosť venujeme stolovaniu, úprave prostredia, pokojnej atmosfére v jedálni. Uplatňujeme individuálny láskavý prístup k dieťaťu. Vytvárame u detí návyk umývania rúk pred každým jedlom, po každom použití toalety, po každom znečistení rúk.
Odpočinok: spánok a relaxačné činnosti

 

 

 


• Edukačná aktivita:
Je dôležitá, zmysluplná, cieľavedomá a systematická, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť. Podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 sa predprimárne vzdelávanie realizuje prostredníctvom organizačnej formy - edukačnej aktivity. Realizuje sa:
- v skupine detí
- frontálne, so všetkými prítomnými deťmi
- individuálne
Edukačné aktivity sú založené na aktívnej účasti dieťaťa, na vnímaní všetkými zmyslami, na interaktívnom a zážitkovom učení.
Nový Štátny vzdelávací program /ŠVP/ obmedzuje odovzdávanie hotových poznatkov deťom a poúčanie detí. Každé dieťa dostane šancu pomáhať, plánovať, navrhovať jednotlivé aktivity, používať pomôcky a tým sa podieľať na vlastnom osobnostnom rozvoji.
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Nie je správne, ak sa preceňuje jedna z nich, pretože všetky majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.