Denný poriadok

 Príchod detí do materskej školy je do 8.00 hod. 


od 6.30 hod. - do 8.35 hod. hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné činnosti, osobná hygiena
od 8.35 hod. - do 8.55 hod. desiata
od 9.00 hod. - do 11.30 hod. edukačné aktivity, pobyt vonku, osobná hygiena
od 11.20 hod. - do 11.40 hod. obed
od. 11.40 hod. - do 14.25 hod. odpočinok, osobná hygiena
od 14.25 hod. - do 14.45 hod. olovrant
od 14.45. hod. - do 16.30 hod. hry a hrové činnosti, odchod domov

 

 

DENNÝ PORIADOK – je rozvrh účelne usporiadaných činnosti primeraných veku, stupňa a druhu školy. Je to súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v materskej škole. Má rešpektovať vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Vymedzuje striedanie činnosti, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činnosti, ktoré zabezpečujú plynulý holistický /globálny/ rozvoj dieťaťa. Miera zaťaženia určitou činnosťou musí byť primeraná detskému organizmu, požiadavky navodené takou formou, aby vzbudzovali záujem dieťaťa o činnosť, aby úlohy boli náročné, ale pritom zrozumiteľné a zvládnuteľné.

Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa:
• Hry a hrové činnosti dieťaťa
• Pohybové a relaxačné cvičenia
• Pobyt vonku
• Odpočinok
• Činnosti zabezpečujúce životosprávu
• Edukačnú aktivitu

 

 


o Hry a hrové činnosti dieťaťa:
Sú spontánne, alebo učiteľkou navodzované hry, a hrové aktivity detí. Ich súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná aktivita. Hry a hrové činnosti sa môžu v priebehu dňa opakovať niekoľko krát /2,3,/ Ak majú hrové činnosti dieťa rozvíjať, musia byť obsažné a rozmanité..V organizačnej forme sú zastúpené symbolické /námetové/, konštruktívne, zážitkové - dramatizujúce. Osobité sú hry s pravidlami, ktoré sa zaraďujeme frekventovanejšie do edukačnej aktivity, alebo do pobytu vonku.

   

 

o Pohybové a relaxačné cvičenia:
Keďže k zdravému vývinu dieťaťa nestačí len spontánny pohyb, zaraďujeme sem aj zdravotné cviky, ktoré zabezpečia dôsledný rozvoj pohybového aparátu a vyvážené posilňovanie všetkých svalových skupín. S deťmi staršími, ako 5rokov používame telovýchovnú terminológiu. Pravidelné telovýchovné aktivity majú u dieťaťa preventívny účinok. Realizujeme ich každý deň. Priaznivo podnecujú nielen telesný, ale aj duševný rozvoj.

 

 

o Pobyt vonku:
Obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Zaraďujeme tu aj edukačnú aktivitu. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí pobyt vonku uskutočniť, je silný dážď, /nie mrholenie/,silný nárazový vietor, prudké mrazivé počasie.

 

 

o Činnosti zabezpečujúce životosprávu:
Realizujeme ich vždy v pevne stanovenom čase. Dodržiavame trojhodinový interval medzi jedlami. Pozornosť venujeme stolovaniu, úprave prostredia, pokojnej atmosfére v jedálni. Uplatňujeme individuálny láskavý prístup k dieťaťu. Vytvárame u detí návyk umývania rúk pred každým jedlom, po každom použití toalety, po každom znečistení rúk.
Odpočinok: spánok a relaxačné činnosti

 

 

 


• Edukačná aktivita:
Je dôležitá, zmysluplná, cieľavedomá a systematická, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť. Podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 sa predprimárne vzdelávanie realizuje prostredníctvom organizačnej formy - edukačnej aktivity. Realizuje sa:
- v skupine detí
- frontálne, so všetkými prítomnými deťmi
- individuálne
Edukačné aktivity sú založené na aktívnej účasti dieťaťa, na vnímaní všetkými zmyslami, na interaktívnom a zážitkovom učení.
Nový Školský vzdelávací program /ŠVP/ obmedzuje odovzdávanie hotových poznatkov deťom a poúčanie detí. Každé dieťa dostane šancu pomáhať, plánovať, navrhovať jednotlivé aktivity, používať pomôcky a tým sa podieľať na vlastnom osobnostnom rozvoji.
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Nie je správne, ak sa preceňuje jedna z nich, pretože všetky majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.